Menu

Nieuwsarchief:

Zoeken:

(Typ woord en druk op "enter")Website S.D.F. Friends
Op het web

Privacyreglement SDF Friends

SDF Friends hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. SDF Friends houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt in dat wij in ieder geval uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt:

Als SDF Friends zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacyreglement of in algemenere zin vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Doelen en type persoonsgegevens

SDF Friends gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend ten behoeve van:

Beeldmateriaal en sociale media

Wij gaan op uiterst gepaste wijze om met foto- en beeldmateriaal dat door ons gemaakt wordt ten behoeve van social media en onze website. Wij gebruiken dit beeldmateriaal uitsluitend ter promotie van SDF Friends. Indien u hiermee niet akkoord gaat, dient u dit schriftelijk via e-mail aan te geven bij de secretaris van SDF Friends: secretariaat@sdffriends.nl

Wij zijn niet verantwoordelijk voor beeldmateriaal dat niet door ons is gemaakt en/of door derden wordt verspreid.

Verstrekking aan derden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

SDF Friends bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.

Heeft u vragen?

Als u naar aanleiding van ons privacyreglement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact op met